Monitorul Oficial nr. 683/6.11.2013

Wkro/ November 6, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Apararii Nationale
. Norme Metodologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

Banca Nationala a Romaniei
33. Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Autoritatea de Supraveghere Financiara
976. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii FABRICA DE ASIGURARI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Ministerul Economiei si Finantelor
2116. Ordin privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica – Republicare

Senatul
64. Hotarire privind numirea unui vicepresedinte al Institutului Cultural Roman

Senatul
63. Hotarire cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor masuri privind piata unica europeana a comunicatiilor electronice si de realizare a unui continent conectat si de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE si 2002/22/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 si (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final

Ministerul Apararii Nationale
M108. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.