Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Alexandra Caras/ August 31, 2021/ Articole

Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului
anumitor produse din plastic asupra mediului

Ordonanța 6/2021 din 2021.08.30
Status: Act neintrat în vigoare
Versiune de la: 30 august 2021

Intră în vigoare:
2 septembrie 2021

Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului
anumitor produse din plastic asupra mediului

Dată act: 25-aug-2021
Emitent: Guvernul

SINTACT.RO
Testează gratuit aici ›

Cea mai vastă bază de informații juridice
Peste 14 milioane de hotărâri judecătorești

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 pct. VII.3 şi 4 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I:
Obiective
Art. 1

Obiectivele prezentei ordonanţe sunt de a preveni şi de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, şi asupra sănătăţii umane, precum şi de a promova tranziţia la o economie circulară cu modele de afaceri, produse şi materiale inovatoare şi durabile, contribuind astfel la funcţionarea eficientă a pieţei interne.

CAPITOLUL II:
Domeniul de aplicare
Art. 2

(1) Prezenta ordonanţă se aplică produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în anexă, produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile şi echipamentelor de pescuit care conţin plastic.

(2) În cazul în care prezenta ordonanţă prevede norme care intră în conflict cu normele din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă prevalează.

(3) În cazul măsurilor de reducere a consumului, cerinţele privind produsele, cerinţele de marcare şi răspunderea extinsă a producătorilor, prezenta ordonanţă completează Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

CAPITOLUL III:
Definiţii
Art. 3

În sensul prezentei ordonanţe se aplică următoarele definiţii:

1. “plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, astfel cum este definit la art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, la care este posibil să fi fost adăugaţi aditivi sau alte substanţe şi care poate funcţiona ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepţia polimerilor naturali care nu au fost modificaţi chimic;

2. “produs din plastic de unică folosinţă” înseamnă un produs care este fabricat în întregime sau parţial din plastic şi care nu este conceput, proiectat sau introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, mai multe cicluri sau rotaţii prin returnare la producător pentru a fi reumplut sau reutilizat în acelaşi scop în care a fost conceput;

3. “materiale plastice oxodegradabile” înseamnă materiale din plastic care conţin aditivi care, prin oxidare, duc la fragmentarea materialelor plastice în microfragmente sau la descompunerea chimică;

4. “echipamente de pescuit” înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit sau în acvacultură pentru a viza, a captura sau a creşte resurse biologice marine sau care plutesc la suprafaţa mării şi care sunt utilizate cu scopul de a atrage şi de a captura sau de a creşte astfel de resurse biologice marine;

5. “deşeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidenţa definiţiei deşeurilor de la art. 3, anexa nr. 1 pct. 9 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv toate componentele separate, substanţele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost ataşate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare, inclusiv atunci când au fost abandonate sau pierdute;

6. “introducere pe piaţă” înseamnă prima punere la dispoziţie a unui produs pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale UE;

7. “a face disponibil pe piaţă” înseamnă orice tip de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau utilizare pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale UE în cursul unei activităţi comerciale, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit;

8. “standard armonizat” înseamnă un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

9. “producător” înseamnă:
a) orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau celelalte state membre ale Uniunii Europene care fabrică, umple, vinde sau importă în regim profesionist, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin contracte la distanţă, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi introduce pe piaţa din România produse din plastic de unică folosinţă, produse de unică folosinţă umplute sau echipamente de pescuit care conţin plastic, cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi de pescuit astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (22); sau

b) orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care vinde în regim profesionist, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, direct către gospodării private sau către utilizatori care nu sunt gospodării private, prin intermediul unor contracte la distanţă, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, produse din plastic de unică folosinţă, produse din plastic de unică folosinţă umplute sau echipamente de pescuit care conţin plastic, cu excepţia persoanelor care desfăşoară activităţi de pescuit, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului;

10. “ambalaj” înseamnă ambalaje astfel cum sunt definite în anexa nr. 1 lit. c) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

11. “material plastic biodegradabil” înseamnă un material plastic care poate face obiectul descompunerii fizice, biologice, astfel încât să se descompună în final în dioxid de carbon (CO2), biomasă şi apă, şi este, în conformitate cu standardele europene pentru ambalaje, recuperabil prin compostare şi digestie anaerobă;

12. “instalaţii portuare de preluare” înseamnă instalaţii portuare de preluare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;

13. “produse din tutun” înseamnă produse din tutun astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

14. “organizaţie care implementează răspunderea extinsă a producătorilor” – operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru oricare dintre operatorii economici membrii sau clienţi.
Semnificaţiile termenilor: “deşeuri”, “schemă de răspundere extinsă a producătorilor”, “colectare”, “colectare separată”, “tratare” sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV:
Reducerea consumului
Art. 4

(1) Pentru a realiza o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, operatorii economici care introduc pe piaţa naţională aceste produse sunt obligaţi:

a) să reducă progresiv cantităţile introduse pe piaţă astfel: 5% pentru anul 2023, 10% pentru anul 2024, 15% pentru anul 2025 şi 20% pentru anul 2026, raportat la anul 2022;
b) să declarare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă în anul precedent celui în care raportează;
c) să raporteze anual măsurile adoptate pentru atingerea ţintelor menţionate la lit. a) către autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei, până la data de 1 februarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea publică centrală din domeniul mediului, la iniţiativa Administraţiei Fondului pentru Mediu, adoptă prin ordin de ministru modelul şi conţinutul formularului de declaraţie a produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, produse introduse pe piaţă, precum şi instrucţiunile de completare şi depunere a acesteia.

(3) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexă, precum şi operatorii economici care în scopul comercializării produselor proprii utilizează aceste produse sunt obligaţi:

a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege la punctele de vânzare alternative reutilizabile, alternative adecvate şi durabile sau care nu conţin plastic;
b) să aplice un preţ de vânzare pentru produsele din plastic de unică folosinţă furnizate;
c) să evidenţieze distinct pe documentele de vânzare preţul produselor din plastic de unică folosinţă furnizate şi să afişeze valoarea la loc vizibil la punctul de vânzare, pentru informarea consumatorilor finali.

(4) În scopul prevenirii generării de deşeuri produse după consumul produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă şi pentru a promova o economie circulară cu modele de afaceri, produse alternative reutilizabile sau care nu conţin plastic şi materiale inovatoare şi durabile, autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei analizează şi evaluează anual impactul asupra mediului şi economiei al acestor produse pe durata ciclului de viaţă al acestora, inclusiv atunci când devin deşeuri, şi eficienţa implementării măsurilor prevăzute la alin. (1) şi (3) şi propun măsuri nelegislative sau legislative, proporţionale şi nediscriminatorii, raportate la impactul acestor produse asupra mediului şi economiei, inclusiv restricţii de comercializare a acestor produse, prin derogare de la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Pentru o reducere ambiţioasă şi susţinută a consumului de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, în conformitate cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deşeuri, în special de prevenire a generării de deşeuri, care să conducă la o inversare semnificativă a tendinţelor de creştere a consumului acestor produse, măsurile legislative menţionate la alin.

(4) se înaintează de către autoritatea publică centrală din domeniul mediului sau autoritatea publică centrală din domeniul economiei către: autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi autoritatea publică centrală din domeniul educaţiei, urmând ca aceste autorităţi să le elaboreze, în co-iniţiere cu instituţiile care înaintează propunerile, şi să le înainteze Guvernului, în vederea adoptării, prin act normativ de nivel corespunzător.

(6) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (5) şi în baza evaluării menţionate la alin. (4) trebuie să conducă până în 2026, în comparaţie cu 2022, la o reducere cantitativă măsurabilă a consumului de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă.

(7) Pentru calcularea şi verificarea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă autoritatea publică centrală din domeniul economiei aplică metodologia stabilită prin actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Directiva 2019/904/UE, în baza datelor furnizate de Administraţia Fondului pentru Mediului.

(8) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale din domeniul mediului şi al autorităţii publice centrale din domeniul economiei se aprobă Procedura de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a operatorilor economici:

a) care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă;
b) care introduc pe piaţă sticle PET care conţin plastic reciclat;
c) care introduc pe piaţă plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET.
Ordinul comun reglementează şi modul în care autoritatea publică centrală din domeniul economiei are acces la datele raportate de către operatorii economici.

(9) Administraţia Fondului pentru Mediu înregistrează operatorii economici menţionaţi la alin. (8) într-un registru electronic naţional.

(10) Autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor integrează măsurile prevăzute la alin. (1) şi (3) în planurile sau programul menţionate la art. 11, cu ocazia primei actualizări ulterioare a respectivelor planuri sau programe, în conformitate cu actele legislative relevante naţionale şi europene care reglementează respectivele planuri sau programe, sau în orice alte planuri sau programe elaborate special în acest scop.

(11) Autorităţile menţionate la alin. (4):

a) descriu măsurile adoptate în temeiul alin. (1), comunică descrierea Comisiei şi o pun la dispoziţia publicului;
b) notifică Comisia Europeană cu privire la măsurile de reducere a consumului de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
c) monitorizează produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexă, introduse pe piaţă şi măsurile de reducere a consumului menţionate la alin. (1) şi (3) şi prezintă Comisiei un raport privind progresele înregistrate, în conformitate cu art. 13 alin. (1), în vederea stabilirii de obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii pentru reducerea consumului.

CAPITOLUL V:
Restricţii privind introducerea pe piaţă
Art. 5

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se interzice introducerea pe piaţă a produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea B din anexa la prezenta ordonanţă şi a produselor fabricate din materiale plastice oxodegradabile.

(2) Nu fac obiectul restricţionării menţionate la alin. (1) următoarele produse:

a) beţişoarele de urechi, agitatoarele pentru băuturi, paiele din plastic de unică folosinţă pentru uz medical, utilizate în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în sănătate în scopuri medicale;
b) beţişoarele din plastic de unică folosinţă utilizate de un prestator de servicii medico-legale sau în scopuri ştiinţifice (diagnostic, educaţional sau în cercetare);
c) paiele de plastic de unică folosinţă pentru uz medical, în scopuri medicale sau utilizate de un profesionist în domeniul sănătăţii pentru scopuri medicale, utilizate în casele de îngrijire, unităţi de învăţământ, locuri de detenţie.

CAPITOLUL VI:
Cerinţe legate de produs
Art. 6

(1) Începând cu 3 iulie 2024 produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea C din anexa la prezenta ordonanţă, ale căror dopuri şi capace sunt din plastic, pot fi introduse pe piaţă numai dacă dopurile şi capacele rămân ataşate de recipiente în timpul etapei de utilizare preconizată a produselor.

(2) De la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a standardelor armonizate care iau în considerare mai ales necesitatea de a asigura un nivel corespunzător de rezistenţă, fiabilitate şi siguranţă a dispozitivelor de închidere a recipientelor pentru băuturi, inclusiv pentru băuturile carbogazoase, produsele din plastic de unică folosinţă menţionate la alin. (1) care sunt în conformitate cu respectivele standarde sau părţi ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţa prevăzută la alin. (1).

(3) În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind fabricate din plastic.

(4) Cu privire la sticlele pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă:

a) începând cu 2025, sticlele pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă având drept componentă principală polietilentereftalatul, denumite “sticle PET”, trebuie să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 25%, calculat ca medie pentru toate sticlele PET introduse pe piaţa naţională;
b) începând cu 2030, sticlele pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă având drept componentă principală polietilentereftalatul, denumite “sticle PET”, trebuie să conţină plastic reciclat în proporţie de cel puţin 30%, calculat ca medie pentru toate astfel de sticle introduse pe piaţa naţională.

(5) Operatorii economici care introduc pe piaţă sticle PET pentru băuturi, enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă, care conţin plastic reciclat, sunt obligaţi să comunice anual la Administraţia Fondului pentru Mediu procentul de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.

(6) Operatorii economici care introduc pe piaţă plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET sunt obligaţi să comunice anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantitatea de material reciclat din acestea, până la 25 februarie a anului următor raportării.

(7) Fără a compromite igiena alimentară, siguranţa alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricaţie, informarea consumatorilor, materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare respectă prevederile Regulamentelor (CE) nr. 178/2002 (14), (CE) nr. 852/2004 (15) şi (CE) nr. 1.935/2004 (16) ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi alte acte legislative relevante în materie de siguranţă alimentară şi igienă.

(8) Componentele utilizate la fabricarea materialelor şi produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea C din anexa la prezenta ordonanţă se testează în laboratoare de încercări acreditate de către Asociaţia de Acreditare din România RENAR sau de alte organisme de acreditare la nivel european, în condiţiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008, de stabilire a cerinţelor de acreditare, conform SR EN ISO/CEI 17025.

(9) Autoritatea centrală din domeniul economiei calculează şi verifică obiectivele menţionate la alin. (4), urmând normele stabilite în actele de punere în aplicare menţionate la art. 6 din Directiva 2019/904, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

CAPITOLUL VII:
Cerinţe de marcare
Art. 7

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, fiecare produs din plastic de unică folosinţă enumerat în partea D din anexa la prezenta ordonanţă care este introdus pe piaţă trebuie să poarte un marcaj clar, lizibil şi care nu se poate şterge, plasat pe ambalajul acestuia sau direct pe produs, marcaj care informează consumatorii cu privire la:

a) opţiunile adecvate de gestionare a deşeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deşeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv, în conformitate cu ierarhia deşeurilor menţionată la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prezenţa materialelor plastice în componenţa produsului şi impactul negativ asupra mediului rezultat din aruncarea produsului sau din alte mijloace necorespunzătoare de eliminare a produsului.

(2) Marcarea prevăzută la alin. (1) respectă prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2.151 al Comisiei din 17 decembrie 2020 de stabilire a unor norme referitoare la specificaţiile armonizate privind marcarea produselor din plastic de unică folosinţă indicate în partea D din anexa la prezenta ordonanţă.

(3) Dispoziţiile prezentului articol referitoare la produsele din tutun le completează pe cele prevăzute în Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

CAPITOLUL VIII:
Răspunderea extinsă a producătorilor
Art. 8

(1) Până la 31 decembrie 2024 producătorii care introduc pe piaţă produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E secţiunile I şi II din anexa la prezenta ordonanţă trebuie să implementeze prin intermediul unei organizaţii răspunderea extinsă a producătorilor, potrivit art. 8 şi 8a din Directiva 2008/98/CE.

(2) Până la 5 ianuarie 2023, producătorii care introduc pe piaţă produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E secţiunea III din anexa la prezenta ordonanţă trebuie să implementeze răspunderea extinsă a producătorilor potrivit art. 8 şi 8a din Directiva 2008/98/CE prin intermediul unei organizaţii sau individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse.

(3) Pentru produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E secţiunea I din anexa la prezenta ordonanţă, care intră sub incidenţa Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, producătorii trebuie să acopere, în măsura în care nu sunt deja acoperite, următoarele costuri:

a) costurile legate de măsurile de sensibilizare menţionate la art. 10 cu privire la produsele respective;
b) costurile de colectare a deşeurilor aferente produselor care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura şi funcţionarea acesteia, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a deşeurilor respective;
c) costurile de curăţare a deşeurilor rezultate din respectivele produse aruncate în afara sistemului public de colectare, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a acestora.

(4) Pentru produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E secţiunile II şi III din anexa la prezenta ordonanţă, producătorii trebuie să acopere cel puţin următoarele costuri:

a) costurile legate de măsurile de sensibilizare menţionate la art. 10 cu privire la produsele respective;
b) costurile de curăţare a deşeurilor rezultate din aceste produse, aruncate în afara sistemului public de colectare organizat de autoritatea publică locală, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a respectivelor deşeuri;
c) costurile colectării şi raportării datelor către autorităţile publice responsabile, în conformitate cu art. 8a alin. (1) lit. (c) din Directiva 2008/98/CE.

(5) Pentru produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E secţiunea III din anexa la prezenta ordonanţă, producătorii trebuie să acopere în plus faţă de cele menţionate la alin. (4) costurile de colectare a deşeurilor pentru acele produse care sunt aruncate în sistemele publice de colectare organizate de autoritatea publică locală, inclusiv infrastructura şi funcţionarea acesteia, precum şi ale transportului şi tratării ulterioare a respectivelor deşeuri.

(6) Costurile menţionate la alin. (5) pot include crearea unei infrastructuri specifice pentru colectarea deşeurilor aferente acestor produse, cum ar fi recipientele adecvate pentru deşeuri în zonele în care se aruncă multe deşeuri, cu respectarea reglementărilor urbanistice aprobate şi a normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

(7) Costurile menţionate la alin. (3)-(6) nu trebuie să depăşească costurile necesare prestării serviciilor menţionate la respectivele alineate într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor şi sunt convenite în mod transparent între operatorii publici şi privaţi care gestionează deşeurile şi autorităţile administraţiei publice locale.

(8) Costurile de curăţare a deşeurilor menţionate la alin. (3) lit. c) şi alin. (4) lit. b), aruncate în afara sistemului public de colectare organizat de autorităţile administraţiei publice locale se limitează la activităţile întreprinse de autorităţile publice sau în numele acestora.

(9) Costurile prevăzute la alin. (3), (4) şi (5) se stabilesc prin intermediul organizaţiilor de la alin. (1) şi (2).

(10) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aplice costurile rezultate din calcularea taxei/tarifului pentru gestionarea deşeurilor.

(11) Obligaţiile şi responsabilităţile privind ambalajele sunt prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Producătorii de produse stabiliţi în alt stat membru sau ţară terţă, care introduc produse pe teritoriul României, sunt obligaţi să numească o persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul naţional drept reprezentant autorizat, în scopul îndeplinirii obligaţiilor care îi revin unui producător în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, menţionate la alin. (1) şi (2).

(13) Un producător care este stabilit pe teritoriul României, care comercializează produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea E din anexă şi echipamente de pescuit care conţin plastic într-un alt stat membru în care nu este stabilit, desemnează un reprezentant autorizat în acel stat membru.

(14) Reprezentantul autorizat menţionat la alin. (13) este persoana responsabilă de îndeplinirea obligaţiilor producătorului respectiv, în temeiul prezentei ordonanţe, pe teritoriul acelui stat membru.

(15) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate echipamentele de pescuit care conţin plastic, introduse pe piaţa statului membru în conformitate cu art. 8 şi 8a din Directiva 2008/98/CE.

(16) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului vor stabili printr-o hotărâre a Guvernului o cotă naţională anuală minimă de colectare a echipamentelor de pescuit care conţin plastic abandonate în Marea Neagră, apele teritoriale române, în vederea reciclării.

(17) Cota naţională menţionată la alin. (16) este stabilită în baza unei analize elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului, cu consultarea autorităţilor publice implicate în implementarea cotei şi creşterea gradului de reciclare a echipamentelor de pescuit.

(18) Autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii monitorizează echipamentele de pescuit care conţin materialele plastice introduse pe piaţă, precum şi echipamentele de pescuit care conţin plastic abandonate şi colectate şi raportează Comisiei, în conformitate cu art. 13 alin. (2) din prezenta ordonanţă, în vederea stabilirii de obiective cantitative obligatorii de colectare la nivelul Uniunii.

(19) Producătorii de echipamente de pescuit care conţin plastic, prin schemele de răspundere extinsă a producătorilor stabilite potrivit alin. (15), acoperă:

a) costurile de colectare separată a deşeurilor provenite de la echipamentele de pescuit care conţin plastic care au fost descărcate în instalaţiile portuare de preluare adecvate în conformitate cu Directiva (UE) 2019/883 sau în alte sisteme de colectare care nu intră în domeniul de aplicare al respectivei directive;
b) costul transportului şi al tratării ulterioare a acestora;
c) costurile aferente măsurilor de sensibilizare menţionate la art. 10 în ceea ce priveşte echipamentele de pescuit care conţin plastic.

(20) Cerinţele stabilite la alin. (19) completează cerinţele aplicabile deşeurilor provenite de la navele de pescuit, din dreptul Uniunii privind instalaţiile portuare de preluare.

(21) Producătorii de unelte de pescuit aplică standardele privind proiectarea uneltelor de pescuit conform principiilor economiei circulare, pentru a încuraja pregătirea lor în vederea reutilizării şi pentru a facilita reciclarea lor la sfârşitul ciclului de viaţă, de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a standardelor armonizate, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (9) din Directiva 2019/904.

CAPITOLUL IX:
Colectarea separată
Art. 9

(1) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au obligaţia ca începând cu data de 1 ianuarie 2022 să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze un sistem public pentru colectarea separată a deşeurilor produse după consumul produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă, în vederea reciclării.

(2) Operatorii economici care introduc pe piaţă produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă au obligaţia să asigure:
a) colectarea unei cantităţi egale cu 77% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2025;
b) colectarea unei cantităţi egale cu 90% ca greutate a produselor de plastic de unică folosinţă introduse pe piaţă într-un anumit an, până în 2029.

(3) Obligaţia de colectare prevăzută la alin. (2) se poate realiza prin intermediul unei organizaţii care implementează răspunderea extinsă a producătorului, individual pentru deşeurile proprii produse după consumul respectivelor produse sau printr-un sistem de garanţie-returnare.

(4) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă sunt obligaţi să declare anual la Administraţia Fondului pentru Mediu cantităţile introduse pe piaţă şi cantităţile colectate conform alin. (3).

(5) Completarea şi depunerea formularului de declaraţie se fac în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanţă.

(6) Produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexa la prezenta ordonanţă introduse pe piaţă sunt considerate ca fiind egale cu cantitatea de deşeuri generate de produsele respective, inclusiv sub formă de deşeuri, în acelaşi an.

(7) Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, al subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului şi agenţiei pentru protecţia mediului Bucureşti, anual, în format electronic, cantităţile colectate prin sistemele menţionate la alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului următor raportării.

(8) Operatorii economici menţionaţi la alin. (2) şi autorităţile menţionate la alin. (1) utilizează metoda de raportare, calculare şi verificare a datelor privind colectarea separată a deşeurilor de sticle de băuturi din plastic de unică folosinţă în conformitate cu actul adoptat de Comisia Europeană în temeiul art. 9 alin. (3) din Directiva 2019/904.

(9) Dispoziţiile prezentei ordonanţe privind colectarea separată completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Alin. (2) se aplică fără a aduce atingere art. 10 alin. (3) lit. (a) din Directiva 2008/98/CE.

CAPITOLUL X:
Măsuri de sensibilizare
Art. 10

(1) Autoritatea naţională în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi autoritatea publică centrală din domeniul mediului adoptă măsuri nelegislative sau legislative pentru a informa consumatorii şi pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor, în vederea reducerii deşeurilor provenite de la produsele care fac obiectul prezentei ordonanţe.

(2) Producătorii de produse din plastic de unică folosinţă enumerate în partea G din anexă şi producătorii de echipamente de pescuit care conţin plastic adoptă măsuri pentru a informa consumatorii şi utilizatorii cu privire la:

a) disponibilitatea alternativelor reutilizabile la produsele din partea G din anexa la ordonanţă, a sistemelor de reutilizare şi a opţiunilor de gestionare a deşeurilor existente pentru respectivele produse din plastic de unică folosinţă şi pentru echipamentele de pescuit care conţin plastic, precum şi cele mai bune practici în ceea ce priveşte buna gestionare a deşeurilor efectuată în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) impactul asupra mediului al aruncării şi al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a deşeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosinţă şi a echipamentelor de pescuit care conţin plastic, în special asupra mediului marin;
c) impactul asupra reţelei de canalizare al mijloacelor necorespunzătoare de eliminare a deşeurilor provenite din respectivele produse din plastic de unică folosinţă.

(3) În vederea stimulării comportamentului responsabil al elevilor/studenţilor în unităţile şi instituţiile de învăţământ, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea centrală din domeniul educaţiei, prin servicii publice deconcentrate, desfăşoară activităţi de informare privind prevenirea generării deşeurilor, în general, şi prevenirea şi reducerea impactului produselor din plastic de unică folosinţă asupra mediului şi sănătăţii umane, în particular.

CAPITOLUL XI:
Coordonarea măsurilor
Art. 11

(1) Fără a aduce atingere art. 4 alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor şi infrastructurii se asigură că măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe fac parte integrantă şi sunt în concordanţă cu:

a) Programul de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 432/2020;
b) Planul naţional de management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea şi Planurile de Management la nivel de bazine hidrografice/spaţii hidrografice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2011, conform art. 43 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi Programul naţional de prevenire a generării de deşeuri aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;
d) planurile de preluare şi gestionare a deşeurilor, stabilite în temeiul Directivei (UE) 2019/883.

(2) Fără a aduce atingere art. 4 alin. (1), autoritatea publică centrală din domeniul economiei se asigură că măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe fac parte integrantă şi sunt în concordanţă cu programele din domeniile: politicile industriale, competitivitate, protecţia consumatorilor, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, mediului de afaceri, comerţului, antreprenorialului, pe care le gestionează în conformitate cu prevederile legii privind organizarea şi funcţionarea autorităţii publice centrale din domeniul economiei.

(3) Măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a art. (4)-(9) trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura respectarea igienei alimentare şi siguranţei alimentare.

CAPITOLUL XII:
Specificaţii şi orientări privind produsele din plastic de unică folosinţă
Art. 12

(1) La stabilirea dacă un recipient alimentar este considerat a fi un produs din plastic de unică folosinţă în sensul prezentei ordonanţe, pe lângă criteriile menţionate în anexa la prezenta ordonanţă în ceea ce priveşte recipientele pentru alimente, joacă un rol decisiv tendinţa ca acesta să devină deşeu datorită volumului sau dimensiunii sale, în special în ceea ce priveşte porţiile pentru o singură persoană.

(2) Autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv operatorii economici, aplică orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosinţă în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 216/01 din 7.06.2021.

CAPITOLUL XIII:
Sistemele de informaţii şi raportarea
Art. 13

(1) Pentru fiecare an calendaristic autoritatea publică centrală din domeniul mediului şi autoritatea publică centrală din domeniul economiei transmit Comisiei un raport conţinând următoarele:

a) date privind produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexa la prezenta ordonanţă, care au fost introduse pe piaţa naţională în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu art. 4 alin. (1);
b) informaţii privind măsurile luate în sensul art. 4 alin. (1);
c) date privind produsele din plastic de unică folosinţă enumerate în partea F din anexă, care au fost colectate separat în fiecare an, pentru a demonstra atingerea obiectivelor de colectare separată în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. a) şi b);
d) informaţii privind conţinutul de material reciclat în sticlele pentru băuturi, enumerate în partea F din anexă, pentru a demonstra atingerea obiectivelor prevăzute la art. 6 alin. (4);
e) progresele înregistrate în reducerea cantitativă măsurabilă a consumului produselor din plastic de unică folosinţă enumerate în partea A din anexă la prezenta ordonanţă.

(2) Pentru fiecare an calendaristic, autoritatea publică centrală din domeniul pescuitului şi acvaculturii transmite Comisiei un raport conţinând date privind echipamentele de pescuit care conţin plastic introduse pe piaţă şi privind deşeurile de echipamente de pescuit colectate în statul membru, în fiecare an;

(3) Pentru fiecare an calendaristic, instituţiile din subordinea/coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu atribuţii în raportarea datelor şi/sau informaţiilor din domeniul deşeurilor transmit Comisiei un raport conţinând date privind deşeurile produse după consumul produselor din plastic de unică folosinţă enumerate la secţiunea III a părţii E din anexa la prezenta ordonanţă, care au fost colectate prin sistemele prevăzute la art. 8 alin. (4), (5) şi (6), calculate pe baza informaţiilor referitoare la produsele din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun, introduse pe piaţa naţională.

(4) Autorităţile menţionate la alin. (1), (2) şi (3) raportează Comisiei Europene datele şi informaţiile în format electronic, în termen de 18 luni de la sfârşitul anului de raportare pentru care acestea au fost colectate, şi le pun la dispoziţia publicului prin afişare pe pagina internet.

(5) Rapoartele menţionate la alin. (1), (2) şi (3) însoţite de raportul privind verificarea calităţii datelor şi informaţiilor raportate, se transmit Comisiei Europene în formatul stabilit de actele de punere în aplicare menţionate la art. 13 alin. 4 din Directiva 2019/904, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) Prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2022, cu excepţia alin. (1) lit. d) şi alin. (3), pentru care prima perioadă de raportare este anul calendaristic 2023.

CAPITOLUL XIV:
Sancţiuni
Art. 14

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (4);
b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (2);
c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 10 alin. (2);
d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3);
e) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1).

(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru art. 7 alin. (1) şi (2), în relaţia dintre operatori economici şi consumatori persoane fizice.
b) Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (2).
c) Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (4).

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) care intră în vigoare la data publicării.

*
Prezenta ordonanţă transpune în legislaţia naţională Directiva 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 155/1 din 12.06.2019.

-****-

Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Tanczos Barna
Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila Zoltan
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul sănătăţii,
Ioana Mihăilă
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Cătălin Drulă
Ministrul educaţiei,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros

ANEXĂ:
PARTEA A:
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 4 privind reducerea consumului

1. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
2. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
b) sunt de regulă consumate din recipient;
c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară, precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fastfood sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare

PARTEA B:
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 5 privind restricţiile referitoare la introducerea pe piaţă
1. Beţişoare pentru urechi, cu excepţia cazului în care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 94/42/CEE
2. Tacâmuri (furculiţe, cuţite, linguri, beţişoare chinezeşti)
3. Farfurii
4. Paie pentru băuturi, cu excepţia cazului în care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 94/42/CEE
5. Agitatoare pentru băuturi
6. Beţe care se ataşează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepţia baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi aplicaţii profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor beţe
7. Recipiente pentru alimente, fabricate din polistiren expandat, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
b) sunt de regulă consumate din recipient;
c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare
8. Recipiente pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv dopurile şi capacele acestora
9. Pahare pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv capacele acestora

PARTEA C:
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 6 alin. (1)-(4) privind cerinţele legate de produs
Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, şi anume recipientele utilizate pentru a conţine lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora, şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi:
a) recipientele din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic;
b) recipientele pentru băuturi destinate şi utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite la lit. (g) de la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care sunt în formă lichidă

PARTEA D:
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 7 privind cerinţele de marcare
1. Absorbante, tampoane igienice şi aplicatoare de tampoane
2. Şerveţele umede, şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
3. Produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun
4. Pahare pentru băuturi

PARTEA E:
I.
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 8 alin. (1) şi (3) privind răspunderea extinsă a producătorilor
1. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
b) sunt de regulă consumate din recipient;
c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare
2. Pachete şi folii din material flexibil care conţin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară
3. Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, şi anume recipientele utilizate pentru a conţine lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora, şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi recipientele din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic.
4. Pahare pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
5. Pungi de transport din plastic subţire, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1c din Directiva 94/62/CE

II.
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 8 alin. (1) şi (4) privind răspunderea extinsă a producătorilor
1. Şerveţele umede, şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
2. Baloane, cu excepţia baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi aplicaţii profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor

III.
Alte produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 8 alin. (2), (4) şi (5) privind răspunderea extinsă a producătorilor
Produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun

PARTEA F:
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 9 privind colectarea separată şi de art. 6 alin. (5) privind cerinţele legate de produs
Sticlele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi:
a) sticlele din sticlă sau metal pentru băuturi cu dopuri şi capace din plastic;
b) sticlele pentru băuturi destinate şi utilizate pentru alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite la lit. (g) de la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 609/2013, care sunt în formă lichidă

PARTEA G:
Produse din plastic de unică folosinţă reglementate de art. 10 privind măsurile de sensibilizare
1. Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutiile cu sau fără capac, utilizate pentru a conţine produse alimentare care:
a) sunt destinate consumului imediat, fie pe loc, fie la pachet;
b) sunt de regulă consumate din recipient;
c) sunt gata de consum fără a necesita o pregătire suplimentară precum gătirea, fierberea sau încălzirea, inclusiv recipiente pentru alimente utilizate pentru meniuri de tip fast-food sau alte meniuri gata pentru consum imediat, cu excepţia recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor, a pachetelor şi foliilor din material flexibil care conţin produsele alimentare
2. Pachete şi folii din material flexibil care conţin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară
3. Recipientele pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri, şi anume recipientele utilizate pentru a conţine lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora, şi ambalajele de băuturi compozite, inclusiv dopurile şi capacele acestora, dar nu şi recipientele din sticlă sau metal cu dopuri şi capace din plastic
4. Pahare pentru băuturi, inclusiv dopurile şi capacele acestora
5. Produse din tutun cu filtre şi filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinaţie cu produse din tutun
6. Şerveţele umede, şi anume şerveţele preumezite de îngrijire personală şi de uz casnic
7. Baloane, cu excepţia baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări şi aplicaţii profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor
8. Pungi de transport din plastic subţire, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 1c din Directiva 94/62/CE
9. Absorbante, tampoane igienice şi aplicatoare de tampoane

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 828 din data de 30 august 2021

SINTACT.RO
Testează gratuit aici ›

Cea mai vastă bază de informații juridice
Peste 14 milioane de hotărâri judecătorești

Share this Post