Monitorul Oficial nr. 326/27.4.2016

Admin/ April 27, 2016/ Monitorul Oficial

Senatul
56. Hotarire referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 883/2013 in ceea ce priveste secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) – COM (2016) 113 final

Senatul
57. Hotarire referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului in ceea ce priveste schimbul de informatii privind resortisantii tarilor terte si in ceea ce priveste Sistemul european de informatii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) si de inlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului – COM (2016) 7 final

Senatul
59. Hotarire referitoare la Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind exercitarea delegarii conferite Comisiei in temeiul Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn (Regulamentul UE privind lemnul) – COM (2016) 60 final

Senatul
60. Hotarire referitoare la Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate in punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 si a Directivei 2009/15/CE privind normele si standardele comune pentru organizatiile cu rol de inspectie si control al navelor, precum si pentru activitatile in domeniu ale administratiilor maritime – COM (2016) 47 final

Senatul
61. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor in legatura cu raspunsul la raportul grupului de experti la nivel inalt privind evaluarea ex-post a celui de-al saptelea program-cadru – COM (2016) 5 final

Senatul
66. Hotarire privind numirea presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

Curtea Constitutionala
25. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si ale art. II art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Curtea Constitutionala
36. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. VI pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, precum si ale art. 78^1 alin. (8) si (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum au fost introduse prin dispozitiile art. I pct. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Guvernul
319. Hotarire pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumei destinate finantarii actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazuta la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

Ministerul Justitiei
1470/C. Ordin pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.643/C/2015

Share this Post