Deschiderea procedurii insolventei la cererea debitorului

Wkro/ May 22, 2015/ Articole

Conditii. Creanta certa, lichida si exigibila. Valoarea-prag prevazuta de art. 3 pct. 72 din Legea nr. 85/2014

insolventaExtras din articolul cu acelasi titlu din Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 3/2015. Autor: Florin MOTIU

Legea nr. 85/2014, art. 3, art. 66, art. 67

In cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii insolventei trebuie dovedita existenta unor creante certe, lichide si exigibile impotriva acestuia, care sa depaseasca valoarea-prag prevazuta de art. 3 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.

Depunerea listei de creditori si inregistrarea creantelor acestora in evidentele contabile ale debitoarei sunt necesare si suficiente pentru a se putea constata indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii insolventei la cererea debitoarei, nefiind necesara si depunerea unor titluri executorii cu privire la aceste creante.

(Curtea de Apel Timisoara, sectia a II-a civila, decizia nr. 181/A din 19 februarie 2015, pronuntata in dosarul nr. 7376/30/2014)

Prin sentinta civila nr. 2874 din 11 decembrie 2014, pronuntata de Tribunalul Timis in dosarul nr. 7376/30/2014, s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei, formulata de debitoarea S.C. C. S.R.L.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca din inscrisurile depuse la dosar nu rezulta ca debitoarea ar fi facut dovada ca impotriva averii sale exista o creanta certa, lichida si exigibila, care este de cel putin 40.000 lei.

Astfel, la dosar, desi s-a depus o lista cu creditorii si creantele pe care acestia le-ar avea impotriva debitoarei, acestea nu au fost dovedite cu titluri executorii din care sa rezulte ca aceste creante ar fi certe, lichide si exigibile. Din fisele de cont nu rezulta cu exactitate datoria pe care o are debitoarea la diversi creditori, iar pe de alta parte acestea nu pot face dovada existentei acestor creante decat coroborate cu alte mijloace de proba.

In ceea ce priveste creantele bugetare, debitoarea nu a depus la dosar titluri executorii sau alte inscrisuri prin care sa dovedeasca existenta unor creante care sa depaseasca valoarea-prag de 40.000 lei.

In consecinta, vazand ca scopul Legii nr. 85/2014 este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa si ca deschiderea acestei proceduri se poate cere doar de catre un debitor aflat in insolventa, pentru o creanta de cel putin 40.000 lei, instanta a constatat ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 5 punctul 72 din Legea nr. 85/2014 in ceea ce priveste valoarea-prag.

Impotriva acestei sentintei a formulat apel debitoarea S.C. C. S.R.L. Timisoara prin care a solicitat admiterea apelului, anularea sentintei atacate si rejudecarea pe fond a cererii, admiterea acesteia asa cum a fost formulata; in subsidiar s-a solicitat admiterea apelului, casarea hotararii primei instante si trimiterea spre rejudecare la instanta de fond.

In motivare s-a aratat ca instanta de fond in mod gresit a respins cererea de deschidere a procedurii simplificate a insolventei. Prima instanta nu a avut in vedere ca prevederile Legii speciale nr. 85/2014 se completeaza cu prevederile art. 200 C. pr. civ.

Mentioneaza ca nu a primit nicio adresa de la instanta prin care sa puna in vedere debitoarei sa depuna la dosarul cauzei titlurile executorii din care sa rezulte ca exista o creanta certa, lichida si exigibila care depaseste valoarea prag de 40.000 lei prevazuta de Legea nr. 85/2014.

In speta, instanta nu a pus in vedere debitoarei sa completeze cererea, astfel considera ca aceasta ar fi trebuit sa dispuna toate masurile prevazute de lege pentru a asigura dreptul la un proces echitabil prevazut de legislatia nationala, dar si in tratatele si pactele internationale la care Romania este parte.

Astfel, considera ca judecatorul ar fi putut pune in vedere debitoarei sa depuna la dosarul cauzei titlurile executorii invocate tocmai pentru a respecta unul din principiile de baza ale procedurii civile, anume acela al rolului activ al judecatorului in desfasurarea judecatii.

Mai mult decat atat, aprofundand prevederile art. 67 din Legea nr. 85/2014 intelege sa semnaleze instantei de apel faptul ca societatea a depus toate actele prevazute de lege in sarcina sa, astfel ca instanta de fond nu era indreptatita sa respinga cererea de intrare in procedura insolventei, fara a solicita eventuale documente suplimentare prevederilor legale.

Analizand apelul de fata, prin prisma criticilor formulate de apelanta si a prevederilor art. 466 si urm. C. pr. civ., Curtea de Apel Timisoara a constatat ca acesta este intemeiat.

Astfel, potrivit art. 67 din Legea nr. 85/2014, „(1) cererea debitorului de deschidere a procedurii insolventei trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:

a) ultima situatie financiara anuala, certificata de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii;
b) lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;
c) lista numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;
d) lista cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive;
e) contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii;
f) lista membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;
g) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale;
h) o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;
i) o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului sau alte registre in a carui raza teritoriala se afla sediul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciara prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;
j) o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notar ori certificata de avocat, din care sa rezulte ca el sau administratorii, directorii si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari care detin controlul debitorului nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 22/1969, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, si infractiunile prevazute de prezenta lege in ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;
k) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;
l) o declaratie prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de societati, cu precizarea acestora;
m) dovada codului unic de inregistrare;
n) dovada notificarii organului fiscal competent.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun odata cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai tarziu, pana la termenul de judecata stabilit de judecatorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) – g), k), l), m) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d), precum si a cazului in care cererea de deschidere a procedurii este formulata de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nedepunerea documentelor prevazute la lit. h), i) si j) este sanctionata cu decaderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare”.

Curtea a observat ca prima instanta a respins cererea debitoarei de deschidere a procedurii insolventei cu motivarea ca din inscrisurile de la dosar nu rezulta ca debitoarea ar fi facut dovada ca impotriva averii sale exista o creanta certa, lichida si exigibila de cel putin 40.000 lei si ca, desi s-a depus o lista cu creditorii si creantele pe care acestia le-ar avea impotriva debitoarei, acestea nu au fost dovedite cu titluri executorii din care sa rezulte ca aceste creante ar fi certe, lichide si exigibile.

Curtea a constatat ca o asemenea cerinta, retinuta de judecatorul sindic, nu este prevazuta de lege. Astfel, motivul retinut de judecatorul sindic nu este insusit si de instanta de control judiciar, care, avand in vedere prevederile art. 67 din Legea nr. 85/2014, a apreciat ca depunerea listei de creditori si inregistrarea creantelor in evidentele contabile ale debitoarei sunt necesare si suficiente pentru a se putea constata indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii insolventei la cererea debitoarei, nefiind necesara si depunerea unor titluri executorii, care de altfel nu sunt cerute nici in cazul cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de catre creditori.

Asa fiind, in conditiile in care, in prezenta cauza, debitoarea a facut dovada existentei unor datorii mai mari de valoarea-prag prevazuta de art. 3 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, fiind indeplinite cerintele prevazute de art. 66 si art. 67 din Legea nr. 85/2014, judecatorul sindic ar fi trebuit sa dea eficienta prevederilor art. 71 din lege si sa dispuna deschiderea procedurii insolventei fata de debitoare.

In consecinta, fata de faptul ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru deschiderea procedurii insolventei fata de debitoare si intrucat deschiderea procedurii insolventei este atributul exclusiv al judecatorului sindic, in baza art. 43 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 Curtea a admis apelul declarat de debitoare, a anulat hotararea apelata si a trimis cauza la judecatorul sindic de la Tribunalul Timis pentru deschiderea procedurii insolventei fata de debitoare.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.