Aspecte privind procedura contencioasa in conflictele de munca prin prisma noului Cod de procedura civila

Wkro/ February 3, 2014/ Articole

Conf. univ. dr. Marioara TichindeleanArticol publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 12/2013.
Autor: Conf. univ. dr. Marioara Tichindelean, Facultatea de Drept Sibiu, judecator Tribunalul Sibiu

Noul Cod de procedura civila, Legea nr. 134/2010, intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013, reprezinta o ampla reforma legislativa cu impact puternic asupra sistemului judiciar. In prezentul studiu ne-am propus expunerea unor observatii, evidentierea unor aspecte a incidentei procedurii contencioase in solutionarea conflictelor de munca prin prisma reglementarii cuprinse in noul Cod de procedura civila.

In materie de citare, citarea prin publicitate are caracter de exceptie deoarece legiuitorul enumera in mod limitativ situatiile in care citarea paratului se efectueaza prin aceasta modalitate si anume cand reclamantul nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, desi a facut tot ce i-a stat in putinta.

Noua reglementare stabileste ca fixarea primului termen de judecata se poate face numai dupa verificarea cererii de chemare in judecata si regularizarea acesteia in conditiile art. 200 alin. (1) si alin. (2) noul C. pr. civ., iar prevederile legale sunt menite a asigura solutionarea cu celeritate a cauzelor.

In ceea ce priveste redactarea si semnarea hotararii, noua prevedere legala aduce doua noutati si anume:

a) judecatorul care este de acord cu solutia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurenta, prevedere care nu se refera la asistenti judiciari.
b) cand in compunerea completului de judecata intra si asistentii judiciari, presedintele il va putea desemna pe unul dintre acestia sa redacteze hotararea, noutati ce impun cateva clarificari.

Noul Cod de procedura civila, Legea nr. 134/2010[1], intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013, reprezinta o ampla reforma legislativa cu impact puternic asupra sistemului judiciar. In prezentul studiu ne-am propus expunerea unor observatii, evidentierea unor aspecte a incidentei procedurii contencioase in solutionarea conflictelor de munca prin prisma reglementarii cuprinse in noul Cod de procedura civila.

1) Citarea prin publicitate

Art. 167 noul C. pr. civ. statueaza asupra citarii prin publicitate
(1) Cand reclamantul invedereaza, motivat, ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanta va putea incuviinta citarea acestuia prin publicitate.
(2) Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei, pe portalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. In cazurile in care apreciaza ca este necesar, instanta va dispune si publicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar central de larga raspandire.
(3) Odata cu incuviintarea citarii prin publicitate, instanta va numi un curator dintre avocatii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor paratului.
(4) Procedura se socoteste indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei, potrivit dispozitiilor alin. (2).
(5) Daca cel citat se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sanctionat potrivit dispozitiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c).

Citarea prin publicitate are caracter de exceptie in cadrul procedurii de citare deoarece legiuitorul enumera in mod limitativ situatiile in care citarea paratului se efectueaza prin aceasta modalitate si anume cand reclamantul nu a reusit sa afle domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, desi a facut tot ce i-a stat in putinta. Acest text legal impune reclamantului obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, deoarece numai dupa verificarea acestor demersuri instanta va dispune citarea prin publicitate. Apreciem ca sunt incidente prevederile art. 87 noul C. civ. care definesc domiciliul persoanei fizice, in vederea exercitarii drepturilor si libertatilor sale civile, acolo unde acesta declara ca isi are locuinta principala iar potrivit art. 88 noul C. civ., resedinta este locul unde isi are locuinta secundara. Cu toate acestea, legiuitorul roman a instituit si prezumtia de domiciliu in art. 90 noul C. civ. care considera resedinta, domiciliul cand acesta este cunoscut iar in lipsa de resedinta, persoana fizica este considerata ca domiciliaza la locul ultimului domiciliu, iar daca acesta nu se cunoaste, la locul unde acea persoana se gaseste. Potrivit art. 155 noul C. pr. civ. locul citarii pentru persoanele juridice in reprezinta:

1. Statul prin Ministerul Finantelor Publice sau alte organe anume desemnate in acest scop de lege, la sediul acestora;
2. unitatile administrativ-teritoriale si celelalte persoane juridice de drept public, prin cei insarcinati sa le reprezinte in justitie, la sediul acestora;
3. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentantii lor, la sediul principal sau, atunci cand este cazul, la sediul dezmembramantului lor;
4. asociatiile, societatile si alte entitati fara personalitate juridica constituite potrivit legii, prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia;
5. cei supusi procedurii insolventei, precum si creditorii acestora la domiciliul sau, dupa caz, la sediul acestora; dupa deschiderea procedurii, citarea va fi efectuata potrivit procedurii speciale;
6. persoanele fizice, la domiciliul lor, in cazul in care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la resedinta cunoscuta ori la locul ales de ele; in lipsa acestora, citarea poate fi facuta la locul cunoscut unde isi desfasoara permanent activitatea curenta;
7. incapabilii sau cei cu capacitate de exercitiu restransa, prin reprezentantii sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori sediul acestora, dupa caz; in caz de numire a unui curator special citarea se va face prin acest curator, la sediul sau profesional;
8. bolnavii internati in unitati sanitare, la administratia acestora;
9. militarii incazarmati, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;
10. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decat militara, daca nu au domiciliu cunoscut, la capitania portului unde este inregistrata nava;
11. detinutii, la administratia locului de detinere;
12. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si cetatenii romani trimisi sa lucreze in cadrul personalului organizatiilor internationale, precum si membrii de familie care locuiesc cu ei, cat timp se afla in strainatate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alti cetateni romani, aflati in strainatate in interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care ii insotesc, prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla unitatea care i-a trimis in strainatate;
13. persoanele care se afla in strainatate, altele decat cele prevazute la pct. 12, daca au domiciliul sau resedinta cunoscuta, printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu continut declarat si confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la posta romana, in cuprinsul careia vor fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada a indeplinirii procedurii, daca prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Daca domiciliul sau resedinta celor aflati in strainatate nu este cunoscut/cunoscuta, citarea se face potrivit art. 167. In toate cazurile, daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara, va fi citat numai acesta din urma.
14. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta, potrivit art. 167;
15. mostenitorii, pana la intervenirea lor in proces, printr-un curator special numit de instanta, la domiciliul acestuia.

Remarcam doua noutati in materia citarii prin publicitate si anume:

a) art. 167 alin. (2) noul C. pr. civ. statueaza asupra modalitatii de afisare a citatiei la usa instantei, pe portalul instantei de judecata competente si la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat, modalitati ce trebuie indeplinite cumulativ de catre instanta. Legiuitorul prin enumerarea acestor trei modalitati stabileste caracterul obligatoriu al acestora, utilizarea numai a uneia din aceste modalitati contravine prevederii legale. Un argument care intareste aceasta idee se regaseste in continutul art. 168 noul C. pr. civ. care stabileste ca afisarea se va face la instanta de catre grefier, iar in afara instantei, de agentii insarcinati cu comunicarea actelor de procedura, incheindu-se un proces-verbal ce se depune la dosar.

Afisarea pe portalul instantei de judecata competente reprezinta o modalitate ce rezida din utilizarea mijloacelor electronice de comunicare care sunt utilizate si in cadrul procedurii de comunicare a citatiilor potrivit art. 153 pct. 6 noul C. pr. civ. care stabileste posibilitatea comunicarii citatiei si a altor acte de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, daca partea a indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop.

Prin prevederea cuprinsa in art. 154 alin. (8) noul C. pr. civ. se da dreptul instantelor de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme de informare detinute de autoritati si institutii publice doar in scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare realizarii procedurii de comunicare a citatiilor, a altor acte de procedura, precum si indeplinirii oricaror atributii proprii activitatii de judecata.

b) Legiuitorul a prevazut posibilitatea publicarii citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar central de larga raspandire dar numai in ipoteza in care instanta considera ca este necesar, modalitate de citare suplimentara celor prezentate. Consideram ca ultima modalitate de citare prin publicitate prin ziar central de larga raspandire este cea mai judicioasa citare deoarece paratul poate avea cu mai multa usurinta acces la presa scrisa in comparatie cu accesul la Monitorul Oficial.

Prevederea legala cuprinsa in art. 167 alin. (3) noul C. pr. civ. reglementeaza o noua institutie in procedura citarii prin publicitate, si anume cea a curatorului care va fi numit de instanta dintre avocatii anume desemnati de barou [art. 58 alin. (3) noul C. pr. civ.] odata cu incuviintarea citarii prin publicitate. Instanta va stabili totodata prin incheiere si remunerarea provizorie a curatorului astfel numit [art. 58 alin. (4) noul C. pr. civ.] stabilindu-se si modalitatea de plata. Legiuitorul stabileste la momentul numirii curatorului doar remunerarea provizorie deoarece la acest moment nu poate stabili cu certitudine caracterul complex sau mai putin complex al cauzei functie de care activitatea curatorului poate fi mai mult sau mai putin laborioasa, context in care acelasi legiuitorul da posibilitatea instantei, la cererea curatorului, odata cu incetarea calitatii sale, tinandu-se seama de activitatea desfasurata, sa majoreze remuneratia. Avansarea remuneratiei curatorului special numit de instanta este in sarcina persoanei ale carei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului potrivit art. 48 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013[2] privind taxele judiciare de timbru. Consideram ca aceasta prevedere legala este lipsita de eficienta deoarece numirea curatorului a fost determinata tocmai pentru ca reclamantul desi a staruit, nu a reusit sa identifice domiciliul paratului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, situatie in care nu este posibila avansarea remuneratiei. Instanta poate stabili tot prin incheiere ca avansarea remuneratiei curatorului sa se faca de cealalta parte, cand o asemenea masura este in interesul continuarii procesului. Sumele avansate cu titlu de remuneratie a curatorului special se includ in cheltuielile de judecata si vor fi puse in sarcina partii care pierde procesul.

Legiuitorul a stabilit rolul curatorului in procesul civil ca fiind acela de a fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor paratului, el avand toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru reprezentantul legal [art. 58 alin. (3) noul C. pr. civ.].

In doctrina s-a apreciat[3] pe buna dreptate, ca reprezentarea curatorului este rezultatul unei „fictiuni legale” deoarece hotararea care se va pronunta in contradictoriu cu cel citat prin publicitate si care nu se va infatisa la proces nu poate lua in discutie decat apararile pur tehnice fara a se putea contrazice eficient apararile privind situatia de fapt propusa de partea potrivnica.

Art. 167 alin. (4) noul C. pr. civ. stabileste ca procedura se socoteste indeplinita in a 15-a zi de la publicarea citatiei fie in Monitorul Oficial sau intr-un ziar de larga raspandire. Aceasta norma este derogatorie de la norma cuprinsa in art. 159 noul C. pr. civ. care stabileste ca citatia si celelalte acte de procedura, sub sanctiunea nulitatii, vor fi inmanate partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata, in cazuri urgente sau atunci cand legea prevede in mod expres, judecatorul poate sa dispuna scurtarea termenului de inmanare a citatiei ori actului de procedura, despre aceasta facandu-se mentiune in citatie sau in actul de procedura.

Citeste si despre:

2) Fixarea primului termen de judecata
3) Reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala
4) Estimarea duratei cercetarii procesului
5) Redactarea si semnarea hotararii

in Revista Romana de Dreptul Muncii nr. 12/2013.


[1] Republicata in M. Of. nr. 545 din 3 august 2012.
[2] Publicata în M.Of. nr. 392 din 29 iunie 2013.
[3] V.M. Ciobanu, M. Nicolae, coordonatori, Noul Cod de Procedura Civila, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013, p. 167.

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.